สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรภายนอกหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรภายนอก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรภายนอก
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณ ศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ ผศ.ดร.ประยุทธ ชูสอน และ ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา และคณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน ที่ท่านให้เกียรติในการวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้กเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ #ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณโอกาสนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH