สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย #สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานวิพากษ์หลักสูตรภายใน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรทุกท่าน ที่ทำให้การดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ #ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณโอกาสนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH