สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรภายนอกหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชาการบริหารการ

Read more

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินาภรณ์ นันที เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2563”

สาขาวิชาการบริหารการ

Read more

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาขาวิชาการบริหารการ

Read more
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH