บุคลากร

Suchart Bangwiset

ประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ บางวิเศษ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553

กศ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูเลย 2537

สาขาที่ถนัด:ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูเลย 2537

E-mail: suchart.ban@lru.ac.th
Website: https://eval.edu.lru.ac.th/th/suchart_ban/

Sakdinaporn Nuntee

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดินาภรณ์ นันที

วุฒิการศึกษา:

 ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555

วท.ม. . วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูเลย 2559

สาขาที่ถนัด:ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูเลย 2537

E-mail:sakdinaporn.nun@lru.ac.th
Website: https://eval.edu.lru.ac.th/th/sakdinaporn_nun/

Sukhum Prommuangkhun

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขุม พรมเมืองคุณ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2555

กศ.ม. บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2532

กศ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2528

สาขาที่ถนัด:กศ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2528

E-mail: sukhum.prom@lru.ac.th
Website: https://eval.edu.lru.ac.th/th/sukhum_prom/

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH