บุคลากร

Narong Boonsirisumpun

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร. จุไรรัตน์ อาจแก้ว

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555

วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544

วท.บ. สถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541

สาขาที่ถนัด:

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep Learning

Python Programming

E-mail:narong.boo@lru.ac.th

Website: 

Chao Inyai

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย

วุฒิการศึกษา:

กศ.ด. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 

ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 

วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก 2526

 

สาขาที่ถนัด:

Java programming

Mathematical theory

Artificial neural network

Data structure and Al

E-mail: chao.iny@lru.ac.th

Website: http://www.eval.edu.lru.ac.th/chao_iny/

Jutamus Srijumnong

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาส ศรีจำนงค์

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปทส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail: jutamus.sri@hotmail.com

Website:http://www.eval.edu.lru.ac.th/jutamus_sri/

Patthraporn Kessung

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และอาจารย์ประจำสาขา

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร เกษสังข์

วุฒิการศึกษา:

กศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546

กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539

กศ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537

ค.บ. วิชาเอกคหกรรม วิชาโทภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูพระนคร 2553

สาขาที่ถนัด:

Operating system

Web technology

E-mail:patthraporn.kes@hotmail.com

Website:http://www.eval.edu.lru.ac.th/patthraporn_kes/

Anuphum Kumyoung

อาจารย์ประจำสาขา

ดร.อนุภูมิ คำยัง

วุฒิการศึกษา:

ศษ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549

กศ.ม. การวิจัย และสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552

ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2560

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail: anuphum.kum@hotmail.com

Website:http://www.eval.edu.lru.ac.th/anuphum_kum/

Praewnapa Riangrila

อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศถิรวรรณ สมบัติ

วุฒิการศึกษา:

วท.ม. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539

วท.บ. สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534

สาขาที่ถนัด:

Biomedical signal/image processing

Brain computer interface

Pattern recognition

E-mail: praewnapa.ria@hotmail.com

Website:http://www.eval.edu.lru.ac.th/praewnapa_ria/